Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2017

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prażmów,

Nasza Gmina przystąpiła do opracowywania dokumentu pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prażmów”. Dzięki działaniom zawartym w tym dokumencie będziemy mogli tworzyć warunki do ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia zużycia energii w Naszej Gminie.

Wykonawcą Planu jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź, www.auipe.pl

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, w którym opisane są działania inwestycyjne i nieinwestycyjne zaplanowane do realizacji na terenie Naszej Gminy do roku 2024. Mają one przyczynić się do:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym w szczególności CO2,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • zmniejszenia zużycia energii finalnej,
 • poprawy jakości powietrza,
 • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Wśród korzyści wynikających z posiadania PGN wymienić należy przede wszystkim: 

 • dokładne zinwentaryzowanie, gdzie i ile energii zużywa się na terenie Gminy Prażmów, co umożliwi podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem budynków i infrastruktury,
 • redukcję zanieczyszczeń w wyniku podjęcia działań zaplanowanych w PGN, przez co poprawie ulegnie nie tylko stan środowiska, ale przede wszystkim jakość życia Mieszkańców Naszej Gminy,
 • możliwość wprowadzenia systemu zarządzania energią i udoskonalenia już istniejącej gospodarki energetycznej w budynkach komunalnych. 

Jednocześnie brak opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ograniczy możliwość ubiegania się Gminy Prażmów oraz podmiotów działających na jej terenie o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i unijnych na lata 2014-2020.

Podstawą przygotowania rzetelnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest przeprowadzenie inwentaryzacji zużycia energii oraz wynikającej z niej emisji dwutlenku węgla (CO2) na terenie Gminy. Możemy to zrobić tylko z Państwa zaangażowaniem i chęcią współpracy.

Dlatego też zwracamy się do wszystkich, którzy chcą przyczynić się do stworzenia warunków sprzyjających lepszej jakości życia, w szczególności do Mieszkańców Gminy Prażmów oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie, z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej linki do plików). Ankiety pozwolą zebrać niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Prażmów, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność.

Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła.

Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie interesują nas informacje handlowe czy gospodarcze, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W ankiecie mogą Państwo również zaznaczyć, że nie chcą, aby w opracowaniu przedstawiano informacje dotyczące Państwa firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.

Działajmy razem na rzecz energooszczędności i czystszego powietrza.

Wójt Gminy Prażmów
Sylwester Puchała

 

ANKIETY DO WYPEŁNIENIA:

Uwaga:

 • Wersja on-line ankiety jest dostępna przez przeglądarkę internetową.
 • Ankietę w formacie edytowalnym należy wypełnić, zapisać na komputerze i następnie odesłać drogą elektroniczną.
 • Ankietę w formacie pdf należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną przekazać sołtysowi lub dostarczyć do Urzędu Gminy Prażmów

Jeśli posiadają lub zarządzają Państwo większą liczbą budynków, ankietę należy wypełnić osobno dla każdego z nich.

Ankieta DLA PRZEDSIĘBIORSTW:
• w wersji on-line
• w formacie edytowalnym
• w formacie pdf

Ankieta DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH: (WZÓR WPEŁNIENIA)
• w wersji on-line
• w formacie edytowalnym
• w formacie pdf

Ankieta DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH:
• w wersji on-line
• w formacie edytowalnym
• w formacie pdf

Ankieta DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: (WZÓR WPEŁNIENIA)
• w wersji on-line
• w formacie edytowalnym
• w formacie pdf

Ankieta DLA LOKALNEGO WYTWARZANIA CIEPŁA:
• w wersji on-line 
• w formacie edytowalnym
• w formacie pdf

Ankieta DLA SOŁECTWA – wypełniają Sołtysi: (WZÓR WPEŁNIENIA)
• w wersji on-line 
• w formacie edytowalnym
• w formacie pdf

Ankieta DLA TRANSPORTU:
• w wersji on-line 
• w formacie edytowalnym
• w formacie pdf

 

W przypadku niejasności lub pytań dotyczących PGN lub ankiet prosimy o kontakt:

Monika Mrówczyńska, tel. 42 640 60 14, e-mail: pgn@auipe.pl
adres korespondencyjny:
Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 14
91-334 Łódź

Dziękujemy za współpracę

 

Coraz częściej słyszymy o problemie „niskiej emisji”. Co dokładnie oznacza to wyrażenie? „Niska emisja" to uwalnianie do powietrza zanieczyszczeń pochodzących z niewysokich źródeł, takich jak np. kotłownie domków jednorodzinnych, indywidualne źródła ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, spaliny z silników samochodowych czy inne źródła emisji, których wysokość nie przekracza 40 metrów.

Przyczyną powstania problemu „niskiej emisji” jest zaspokajanie najzwyklejszych ludzkich potrzeb – użytkowania samochodów, którymi dojeżdżamy np. do pracy czy ogrzewania budynków, w których mieszkamy. Wciąż nie przywiązujemy jednak należytej uwagi do tego, w jakich piecach i jakiej jakości paliwem opalamy nasze domy. A ma to ogromny wpływ na jakość powietrza, którym na co dzień oddychamy. Konsekwencje negatywnego oddziaływania jednego gospodarstwa domowego na czystość powietrza odczuwamy my wszyscy!

„Niska emisja” powoduje, że w powietrzu pojawia się wiele szkodliwych substancji takich jak pyły PM10 i PM2,5, dwutlenek siarki, tlenki azotu, dioksyny czy metale ciężkie. Powodują one nie tylko szkody w środowisku (efekt cieplarniany), ale przede wszystkim mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie i mogą przyczyniać się do powstawania np. chorób układu oddechowego, chorób serca czy nowotworów.

Co zrobić więc, aby walczyć z „niską emisją”? Należy przede wszystkim podjąć różnego rodzaju działania ograniczające emisję zanieczyszczeń z indywidualnych i zbiorowych źródeł ciepła (np. poprzez stosowanie lepszej jakości paliw) czy zmniejszające zużycie energii elektrycznej (np. stosowanie energooszczędnych źródeł światła czy urządzeń o wysokiej klasie energooszczędności). Niewątpliwe korzyści przyniesie także rozwój transportu zbiorowego, rozwój źródeł energii odnawialnej (np. wiatrowej czy solarnej), selektywna zbiórka odpadów umożliwiająca odzysk surowców wtórnych, produkcję energii z odpadów biodegradowalnych czy też produkcję paliwa alternatywnego z odpadów, które nie nadają się do recyklingu, ale są palne. Działania takie pociągną za sobą szereg wymiernych korzyści zarówno zdrowotnych, jak i społecznych.

Chcąc wpływać na jakość powietrza i zmieniać sposób podejścia do korzystania z energii, trzeba planować odpowiednie działania przede wszystkim na szczeblu lokalnym. Dlatego też Gmina Prażmów przystąpiła do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Plan ten będzie dokumentem strategicznym, określającym wizję rozwoju Naszej Gminy w kierunku szeroko rozumianej oszczędności energii. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych (zaplanowanych na terenie Naszej Gminy do roku 2024), których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów związanych z:

 • redukcją emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, w tym w szczególności CO2,
 • zwiększeniem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • zmniejszeniem zużycia energii finalnej,
 • poprawą jakości powietrza,
 • zmianą postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania te obejmą zasoby mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa oraz wszelkiego rodzaju obiekty, w których zużywana jest energii lub powstają odpady.

Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pociąga za sobą szereg korzyści, wśród których wymienić można m.in.:

 • dokładne zinwentaryzowanie, gdzie i ile energii zużywa się na terenie Gminy Prażmów, co umożliwi podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem budynków i infrastruktury,
 • redukcję zanieczyszczeń w wyniku podjęcia działań zaplanowanych w PGN, przez co poprawie ulegnie nie tylko stan środowiska, ale przede wszystkim jakość życia Mieszkańców Naszej Gminy,
 • możliwość wprowadzenia systemu zarządzania energią i udoskonalenia już istniejącej gospodarki energetycznej w budynkach komunalnych.

Jednocześnie brak opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ograniczy możliwość ubiegania się Gminy Prażmów oraz podmiotów działających na jej terenie o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i unijnych na lata 2014-2020.

Zachęcamy więc wszystkich, którzy chcą przyczynić się do stworzenia warunków sprzyjających lepszej jakości życia, w szczególności do Mieszkańców Gminy Prażmów oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie, do włączenia się w opracowywanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W chwili obecnej wykonywana jest inwentaryzacja emisji CO2 z obszaru Naszej Gminy oraz jej bilans energetyczny.

Dlatego też zapraszamy do wypełnienia stosownych ankiet, które pozwolą zebrać niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy i oszacować wynikającą z niego emisję. Ankiety dostępne są także u Sołtysów poszczególnych miejscowości i w Urzędzie Gminy Prażmów przy ul. Piotra Czołchańskiego 1. Ankietyzacja pozwoli najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby Gminy Prażmów, Mieszkańców i Przedsiębiorców w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji, a tym samym zaplanować odpowiednie działania, które przyczynią się do polepszenia jakości powietrza, którym codziennie oddychamy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-05
Data publikacji:2017-04-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1330