Odnawialne źródła energii w Gminie Prażmów – analiza zainteresowania mieszkańców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2017

Gmina Prażmów prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych. Pozwoli to podjąć decyzję o ewentualnym przygotowaniu projektu i aplikacji w ramach środków działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W związku z powyższym, wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej deklaracji i ankiety. Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do opracowania stosownego wniosku o dofinansowanie.

 

Deklarację i ankietę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Prażmów, ul. P. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów.

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest od możliwości aplikowania oraz uzyskania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W projekcie mogą uczestniczyć:

 • osoby fizyczne, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie ciepłą wodę wykorzystuje się wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców,
 • w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu,
 • niedopuszczalna jest instalacja urządzeń na budynkach służących prowadzeniu działalności gospodarczej i produkcji rolniczej, ani wykorzystywanie uzyskanej energii na potrzeby funkcjonowania tych budynków,
 • warunkiem koniecznym do udziału mieszkańca w powyżej wymienionym projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Prażmów z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić do 80 % wartości wydatków kwalifikowanych, związanych z budową lokalnych małych źródeł energii, jednak jego faktyczny poziom zostanie określony na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W zależności od sytuacji mogą również wystąpić dodatkowe koszty nie podlegające dofinansowaniu, związane z niestandardowymi warunkami (np. druga wężownica w zasobniku, grzałka elektryczna, nietypowe wpięcia do istniejącej instalacji). Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany na mocy umowy podpisanej z Gminą Prażmów do wniesienia wkładu własnego, tj. pokrycia części kosztów stanowiących różnice między całkowitym kosztem instalacji a kwotą dofinansowania.

Mieszkańcy proszeni są o określenie jakim typem infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych byliby zainteresowani:

 1. instalacja fotowoltaiczna,
 2. kolektory słoneczne,
 3. powietrzne pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 4. powietrzne pompy ciepła do ogrzewania budynku.

Po analizie zebranych ankiet Gmina Prażmów podejmie decyzję o zakresie infrastruktury wchodzącej w zakres projektu.

W przypadku montażu kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na dachu, wyłączone są dachy pokryte wyrobami zawierającymi azbest. W ramach projektu nie ma możliwości uzyskania wsparcia na zmianę konstrukcji dachu oraz wymianę pokrycia dachowego.

W przypadku zainteresowania zarówno instalacją produkującą ciepło jak i instalacją fotowoltaiczną należy wypełnić odpowiednio dwie deklaracje.

SZACUNKOWE KOSZTY INSTALACJI

1. Instalacja fotowoltaiczna- przybliżone ceny

Średni koszt budowy 1 kW instalacji wynosi 8 000,00 zł netto2. Wpływ na koszt ma typ konstrukcji montażowej, długość i grubość okablowania, zastosowane komponenty oraz wielkość instalacji. Orientacyjny koszt typowej instalacji o mocy 3 kW, optymalny dla typowego domku jednorodzinnego, wynosi ok. 26 000,00 zł. Brutto

2. Pompy ciepła - przybliżone ceny

 1. Pompa ciepła powietrzna 2,5 kW do CWU ok 12 000 zł brutto
 2. Pompa ciepła powietrzna 14 kW do CO i CWU ok 40 000 zł brutto         

CWU – ciepła woda użytkowa, CO – centralne ogrzewanie

3. Kolektory słoneczne - przybliżone ceny

Łączny koszt pojedynczej instalacji solarnej wraz z jej instalacją w budynku wynosi orientacyjnie od 14 do 20 tys. zł brutto, w zależności od doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Montażu mikroinstalacji prosumenckich, które produkują energię elektryczną tylko na własne potrzeby gospodarstwa domowego (nie mylić z potrzebami gospodarstwa rolnego), czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp., z możliwością odsprzedaży nadwyżki do zakładu energetycznego tzw. Net-metering (bilansowanie w okresach półrocznych energii wprowadzonej do sieci z energią pobraną z sieci)

W zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej, ilość produkowanego prądu jest różna. Panele fotowoltaiczne o mocy 1 kW, skierowane na południe wytworzą w Polsce w ciągu roku około 900-1100 kWh energii elektrycznej. Koszt założenia paneli fotowoltaicznych waha się znacznie w zależności od ich rodzaju (polikrystaliczne czy monokrystaliczne) i jakości, marki i jakości inwertera oraz poziomu skomplikowania montażu. Można przyjąć, że typowa rodzina potrzebuje 2500-3500 kWh rocznie.

Na budynkach prywatnych mieszkalnych proponować będziemy montaż paneli o łącznej mocy 3 kW (12 paneli o mocy 250 W każdy). W żadnym wypadku wielkość zainstalowanej mocy nie może być większa od mocy umownej wynikającej z umowy zawartej z zakładem energetycznym.

Optymalne warunki dla montażu paneli fotowoltaicznych: połać dachu na budynku mieszkalnym (lub gospodarczym, niezacieniony grunt położony w niewielkiej odległości od domu mieszkalnego) musi być skierowana/y na południe (dopuszczalny kierunek południowo – wschodni oraz południowo – zachodni), a jej nachylenie do poziomu nie powinno być mniejsze niż 30° (optymalne 45°) oraz posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania paneli fotowoltaicznych (średnio na 1 kW mocy potrzeba ok 7 m² powierzchni).

2. KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.

Dla wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń zakłada się, że aby osiągnąć zakładane pokrycie zapotrzebowania solarnego należy przyjąć wskaźnik, że na każdą osobę, która stale korzysta z ciepłej wody, przypada około 0,9 - 1m2 powierzchni czynnej kolektora. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że standardowa powierzchnia kolektora płaskiego to około 1,8 - 2 m2 szacunkową ilość kolektorów w instalacjach w budynkach prywatnych wstępnie (orientacyjnie) określa się następująco:

 • 2 kolektory dla 1-4 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.200 l
 • 3 kolektory dla 5-6 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.300 l
 • 4 kolektory dla 7-8 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.400 l

W pomieszczeniu w którym będzie montowana instalacja powinna być doprowadzana instalacja ciepłej i zimnej wody. Obowiązek doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody spoczywa na zainteresowanym mieszkańcu. Koszt drugiej wężownicy w celu podłączenia zasobnika c.w.u z kotłem C.O stanowi koszt niekwalifikowany i jest ponoszony przez zainteresowanego mieszkańca.

3. POMPY CIEPŁA

Powietrzne pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej - urządzenia, które przy pomocy pozyskanego powietrza zewnętrznego przygotowują ciepłą wodę. Stosuje się je w okresie kiedy nie ma już konieczności ogrzewania budynku, a koszt przygotowania ciepłej wody jest stosunkowo drogi, mogą pracować do temperatur sięgających nawet -7oC. Stosując pompę ciepła do c.w.u. obniżamy koszty przygotowania ciepłej wody, urządzenia te są kompaktowe i zajmują mało miejsca (rozmiarem można je porównać do lodówek), ich praca jest cicha i bezobsługowa.

Powietrzne pompy ciepła do ogrzewania budynku - urządzenia służące zarówno do ogrzewania budynku jak i przygotowania ciepłej wody dla mieszkańców. Składają się z dwóch jednostek, jedna zainstalowana na zewnątrz budynku, druga zaś wewnątrz budynku. Energia potrzebna do ogrzania domu czy wody pozyskiwana jest z powietrza atmosferycznego, odnawialnego i darmowego źródła energii. Mogą pracować przez cały rok, najlepiej współpracują z ogrzewaniem podłogowym wtedy ich praca jest najtańsza i najbardziej wydajna, lecz mogą także działać z grzejnikami.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-25
Data publikacji:2017-07-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4827