Wprowadza się zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, upraw rolnych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociągu gminnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2015

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4, art.41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zpóźn. zm.) oraz art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015, poz. 139 z późn. zm.), w związku z występującą bezdeszczową pogodą, skutkującą niedoborem wody na terenie gminy Prażmów zarządza się co następuje:

 

  1. Wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, upraw rolnych, innych terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Prażmów w okresie od dnia 03.07.2015 r. do odwołania, w godzinach od 8.00 do 22.00.
  2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Winni nieprzestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia będą pociągani do odpowiedzialności karno - administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Nadzór i egzekwowanie niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Prażmów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-03
Data publikacji:2015-07-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3433