Nabór wniosków na wymianę pieców lub palenisk węglowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2017

Wójt Gminy Prażmów ogłasza w terminie do 31 grudnia 2017 r. otwarty nabór wniosków dla osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła w 2018 roku.

Prowadzony przez Gminę Prażmów nabór jest elementem przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniższe warunki otrzymania dotacji mogą ulec zmianie po ogłoszeniu konkursu w 2018 r. przez WFOŚiGW.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne   palenie   jak   w   kotle   zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

Dotacja wynosi do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla mieszkańca. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny dla wnioskodawcy.

Kosztem kwalifikowanym zadania jest:

 • koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem),
 • koszt czujnika tlenku węgla (czadu). 

Koszty niekwalifikowane - koszty, których poniesienie związane jest z realizacją zadania i których finansowanie nie jest możliwe ze środków Funduszu:

 • koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji; 
 • demontaż starej instalacji źródła ciepła; 
 • zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo; 
 • wkład kominowy; 
 • roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.; 
 • koszt przyłącza do sieci; 
 • rozruch technologiczny instalacji i urządzeń; 
 • koszt nadzoru nad realizacją inwestycji. 

UWAGA!!!!!

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Prażmów, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Prażmów, na której planowana jest modernizacja.

Program nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Dofinansowanie nie może stanowić pomocy publicznej, co oznacza, że w budynku, w którym instalowane będą urządzenia dofinansowywane nie może być prowadzona działalność gospodarcza. Warunek będzie obowiązywał od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przez 5 lat od momentu zakończenia zadania (tj. ostatecznego rozliczenia przez Gminę dotacji).

O udziale w projekcie przygotowywanym przez Gminę Prażmów decyduje kolejność prawidłowo wypełnionych Wniosków.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Prażmów - Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, tel. 22 727 01 77 w. 29.

Druk Wniosku dostępny jest:

 • w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Prażmów (www. prazmow.pl) - do pobrania poniżej
 • w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy Prażmów.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2017 r. w Urzędzie Gminy Prażmów w Kancelarii, ul. P. Czołchańskiego 1, 05- 505 Prażmów.

DZIAŁANIA PO STRONIE GMINY

 • złożenie wniosku do WFOŚiGW w Warszawie o dotację na wymianę pieców dla mieszkańców .
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku (otrzymania dotacji) podejmowane są działania:

- podpisanie przez gminę z WFOŚiGW w Warszawie umowy o przyznanie dotacji,
- podpisanie przez gminę umowy z mieszkańcem,
- ogłoszenie przez gminę przetargu na zakup i dostawę pieców (na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych) – Gmina zakupuje piece dla mieszkańców gmina zgodnie z parametrami wskazanymi we wniosku przystąpienia do projektu.

ZOBOWIĄZANIA MIESZKAŃCA

 • Finansowanie, tj.:

- Mieszkaniec ponosi wszelkie koszty konieczne do ostatecznego uruchomienia kotła (m.in. wkład własny zakupu kotła - tj. różnicę pomiędzy ceną kotła a wysokością przyznanej dotacji, zakup i montaż instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, wkład kominowy, montaż kotłowni, konieczne przeróbki, koszt usunięcia starego kotła, koszty nadzoru. Koszty późniejszego utrzymania i funkcjonowania kotła ponosi Mieszkaniec. Serwis i gwarancję określi producent.
- Mieszkaniec, po uzyskaniu dofinansowania od WFOŚiGW, na wezwanie Gminy (w terminie do 7 dni) będzie zobowiązany wpłacić na wskazany rachunek kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną kotła a wysokością przyznanej dotacji, co szczegółowo zostanie określone w umowie pomiędzy Mieszkańcem, a Gminą.

 • Montaż pieca
 • Nie dokonywanie modernizacji pieca w okresie 5 lat (trwałość projektu).
 • Podpisanie przez mieszkańców z Inspektorem Nadzoru końcowego protokołu odbioru inwestycji.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-07
Data publikacji:2017-11-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3169