SESJA RADY GMINY - 17 MAJA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2019

ZAWIADOMIENIE

Nasz znak: ORG.0002.7.2019

Data: 10.05.2019 r.

Dotyczy: zwołania VII sesji Rady Gminy

 

               Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję VII sesję Rady Gminy Prażmów na dzień  17 maja 2019 r. (piątek) godz. 1200.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Prażmów za rok 2018.
 5. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Prażmów.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2018.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/99 z dnia 10 czerwca 1999 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Prażmów.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prażmów po 1 września 2019r.
 12. Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prażmów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 13. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Prażmów za 2018r.
 15. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 95 w obrębie Bronisławów z przeznaczeniem pod cel publiczny.
 16. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 27 w obrębie Ławki z przeznaczeniem pod cel publiczny.
 17. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 303 w obrębie Ustanów z przeznaczeniem pod cel publiczny.
 18. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 75 w obrębie Wola Prażmowska z przeznaczeniem pod drogę gminną – nr planistyczny 34 KDL/g.
 19. Uchwała w sprawie sprzedaży działek nr 272/2 i 352/1 w obrębie Wola Prażmowska.
 20. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Wilczej Wólce, stanowiącej działkę nr 380 o pow. 0,54 ha na okres 3 lat.
 21. Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie.
 22. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Uwieliny w rejonie ulicy Szkolnej.
 23. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki – etap II.
 24. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Biały Ług.
 25. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dobrzenica.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1031