Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komenda Stołeczna Policji szuka na terenie naszej gminy łobuza z laserem. 23 stycznia około godziny 23 wycelował on wiązkę zielonego światła w samolot lecący na Okęcie. Pilot był zaledwie 2 km nad ziemią i szykował się do lądowania. Nagle został oślepiony laserem, co nie tylko mogło doprowadzić do uszkodzenia wzroku pilota, ale spowodować katastrofę samolotu. Policja próbuje namierzyć osobę, która bezmyślnie celuje laserem w przelatujące maszyny. Wiadomo, że w naszej okolicy doszło już do kilku takich przypadków. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje związane z tymi wybrykami proszony jest o kontakt pod adresem e-mail: kancelaria@prazmow.pl

Artykuły

Informacja

25 marca 2020

INFORMACJA

Urząd Gminy Prażmów informuje, że ze względu na stan wysokiego zagrożenia epidemiologicznego

wybory

Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Łoś zaplanowane na niedzielę 29 marca 2020 r.

nie odbędą się.
O terminie wyborów Sołtysa

i Rady Sołeckiej mieszkańcy zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

19 marca 2020

            W związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi odpadów powstających w miejscach kwarantanny , działając zgodnie z art. 2 pkt 12  ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  ( Dz. U. z 2019r. poz. 1239, z poźn. zm.), biorąc za podstawę wyjaśnienia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, podaje się do publicznej wiadomości informację wyjaśniającą.       KWARANTANNA , oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

            Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania CIVID – 19 traktuje się jak odpady komunalne. Jednakże zaleca się maksymalne zabezpieczenie tych odpadów tzn. pakowanie ich w dodatkowy szczelnie zamykany worek. Zaleca się też odbiór odpadów w rękawiczkach jednorazowego użytku oraz zachowanie podstawowych zasad higieny mających wpływ na ograniczenie ryzyka zakażenia m.in. mycia i dezynfekcji rąk

            Należy również wskazać, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

17 marca 2020

 

            W związku z rozprzestrzeniającą się w kraju chorobą zakaźną – wirus SARS-CoV-2 ,,KORONAWIRUS”, działając zgodnie z art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 7 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz 374), podaje się do publicznej wiadomości, że
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Prażmowie  przyjmuje wszystkie zgłoszenia od osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych z terenu Gminy Prażmów, które objęte są kwarantanną. 

            Pomoc będzie udzielana w przypadku zwrócenia się z prośbą o wsparcie lub pomoc przy zakupie leków, niezbędnych artykułów higienicznych (pampersów, podkładów dla osób leżących) czy pomoc w wyniesieniu śmieci.

           

Informuję także, że GOPS świadczy usługi opiekuńcze:

-        osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu:

-        usługi poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np.: zaopatrywanie w produkty żywnościowe, higieniczne, wykupywanie środków opatrunkowych oraz dostarczania ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z tą osobą;

-        monitoruje bieżącą sytuację zdrowotną i bytową podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny;

-        specjalistyczne usługi opiekuńcze, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w sytuacji bezwzględnej konieczności;

usługi powyższe realizowane będą zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

            W przypadku podejrzenia u osoby, u której świadczone są usługi opiekuńcze, wystąpienia wirusa SARS-COV-2 należy: powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ – 800 190 590.

 

Informacja dla pacjentów dotycząca zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

16 marca 2020

 

 

Jeżeli pacjent podejrzewa u siebie zakażenie koronawirusem najpierw kontaktuje się z infolinią a następnie udaje się do szpitala zakaźnego lub szpitala wskazanego przez sanepid.

Pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem nie powinien zgłaszać się bezpośrednio na izbę przyjęć szpitala w Piasecznie bez wcześniejszego kontaktu z sanepidem.Szpital św. Anny nie jest na liście podmiotów na które nałożono stan podwyższonej gotowości do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2).

INFOLINIA

Tel. 609-299-647

Całodobowy numer alarmowy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie

Tel. 800-190-590

Całodobowy numer uruchomiony przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Ponadto informacje dotyczące zakażeń koronawirusem oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, jak również zaleceń dla osób udających się lub powracających z terenów występowania koronawirusa - SARS-CoV-2 dostępne są na następujących stronach internetowych:

Informację można uzyskać również drogą mailową wysyłając wiadomość na adres:  koronawirus@pssewawa.pl

Informacja dla pacjentek ciężarnych

16 marca 2020

 

 

Szpital św. Anny w Piasecznie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z koronawirusem (SARS-CoV-2), podjął niezbędne kroki aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa pacjentkom udającym się do porodu oraz na planowe przyjęcie do oddziału ginekologiczno-położniczego.

 

W tym celu izba przyjęć dla ww. pacjentek została przeniesione do budynku C szpitala, który zlokalizowany jest od strony parkingu. Wejście do nowej izby przyjęć oddziału gin-poł jest oznaczone tablicą informacyjną „Budynek C”.

 

Informujemy również, że ze względu na bezpieczeństwo pacjentów wstrzymujemy możliwość porodu rodzinnego.   

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 661 300 637

Zakończenie kwalifikacji wojskowej

16 marca 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy

 

 

   Podaje się do publicznej wiadomości, że Minister  Spraw  Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. ( Dz. U. z 2020r. Poz. 1981 ).

  Na mocy tego przepisu kwalifikacja w 2020 roku zostaje zakończona w piątek

( 13 marca 2020r. ). tzn. że zakończą działania powiatowe komisje lekarskie.

  Informuję w tym miejscu że wszystkie wezwania wydane przez Wójta Gminy Prażmów, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w dniu 2 i 3 kwietnia br. tracą ważność  a osoby NIE MAJĄ OBOWIĄZKU STAWIENIA się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14.

  Zakończenie kwalifikacji wojskowej związane jest z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID – 19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

  Kwalifikacja 2001 rocznika będzie realizowana w 2021r.

KRUS wdraża środki bezpieczeństwa w obsłudze klientów

16 marca 2020

 

Szanowni Państwo,
z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

 • Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone druki i formularze, które po wypełnieniu należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. W przypadku pytań - kontakt z KRUS – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), kontakt telefoniczny do pracowników PT:

 • Tel. sprawy ubezpieczenia społecznego: (22) 737-54-13, 737-54-14; 737-54-16; 737-54-18, 737-54-19
 • Tel. sprawy świadczeniowe: (22) 737-54-10; 737-54-15
 • Tel. wypadki: (22) 737-54-17
 • Tel. kierownik PT: (22) 737-54-12
 • Adres e-mail PT): piaseczno@krus.gov.pl

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.   www.krus.gov.pl

 

Dyrekcja Oddziału Warszawskiego

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zarządzenie Nr 32.2020

13 marca 2020

           

 

ZARZĄDZENIE Nr 32.2020

Wójta Gminy Prażmów

z dnia  13  marca  2020 r.

         

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Prażmów i podległych jednostek organizacyjnych Gminy

 Na podstawie art. 33 ust 3  i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j  Dz. U.   z 2019 r. poz  506 z późn. zm.)

 Zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ze względu na sytuacją epidemiologiczną oraz dużą absencję chorobową od dnia 13 marca 2020 r. od godz. 14.00 do odwołania Urząd Gminy Prażmów oraz wszystkie jednostki organizacyjne Gminy będą pracowały w trybie pracy wewnętrznej bez przyjęć i obsługi interesantów z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie, za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, ePUAP) w normalnych godzinach pracy urzędu.
 3. Dopuszcza się przyjęcia i obsługę interesantów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności między innymi rejestracje zgonów lub innych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty. Przyjęcia interesantów odbywają się na sali konferencyjnej urzędu.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych poprzez opublikowanie na stronie internetowej oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uwaga!

12 marca 2020

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 13 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAWIESZENIE BEZPOŚREDNIEGO UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO SPOWODOWANE OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.

Czytaj więcej o: Uwaga!

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 wydanego o godz. 22:58 dnia 11.03.2020

12 marca 2020

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru towarzyszyć będą przelotnym opadom deszczu i burzom.

Czytaj więcej o: Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 wydanego o godz. 22:58 dnia 11.03.2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:179412